Dermokozmetik Okulu’ın hizmetlerinden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmanız için internet sitemizi kullananların gizliliğini koruyoruz. Bunun için Dermokozmetik Okulu Gizlilik Politikası kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Gizlilik Politikası’nın amacı, Dermokozmetik Okulu tarafından yönetilen https://dermokozmetikokulu.com internet sitesi üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları/aboneleri tarafından Dermokozmetik Okulu ile paylaşılan veya Dermokozmetik Okulu’ın Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Gizlilik Politikası'nda siz Web Sitesi'ne eriştiğinizde ve/veya siteyi kullandığınızda sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgilerin kullanımı, saklanması ve ifşasına yönelik uygulamalarımız açıklanmaktadır. Web Sitesini kullanarak Kullanım Şartlarını kabul etmiş olursunuz.

Ayrıca, çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla tanımlama bilgilerini ve IP adreslerini saklayıp bunlara erişebileceğimizi ve Web Sitesi ile ilgili kullanım verilerini toplamak için diğer yöntemleri kullanabileceğimizi kabul etmiş olursunuz.

Kimlik bilgilerinizde değişiklik yapmak veya sistemden sildirmek isterseniz bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizi düzeltme veya güncelleme hakkına sahip olduğunuzu önemle hatırlatırız.

Başka sorunuz veya yorumunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerini Dermokozmetik Okulu tarafından işlenebilecektir. Dermokozmetik Okulu veri sorumlusudur.

Gizlilik Politikası Kapsamı

Gizlilik Politikamız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı açıklamak için hazırlanmıştır. Gizlilik Politikamızda topladığımız kişisel bilgi türleri, bu bilgileri nasıl toplayıp sakladığımız, ne amaçla kullandığımız, nasıl koruduğumuz ve kimlerle paylaşabileceğimiz açıklanmaktadır. Web Sitesi'ne yaptığınız ziyaretler esnasında topladığımız kişisel bilgiler, mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için; kişisel verilerinizde değişiklik olması durumunda bizimle en kısa sürede iletişime geçerek güncelleme yapmanızı rica ederiz. Kişisel bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için; Dermokozmetik Okulu olarak kişisel verilerinizi güncellemenizi isteyebiliriz.

Gizlilik Politikası Kapsamında Hangi Veriler İşleniyor?

Aşağıda Dermokozmetik Okulu tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Politikamız kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır;

    Kimlik Bilgileri
    İletişim Bilgileri
    Abonelik Bilgileri
    Satış Kanallarındaki Bilgiler
    Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri Politikamız hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız:

Kişisel verileriniz;

    Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
    İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
    Doğru ve güncel olarak,
    Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Dermokozmetik Okulu, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin sistem üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sistemin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dâhil olmak üzere Dermokozmetik Okulu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Dermokozmetik Okulu tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Dermokozmetik Okulu ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Dermokozmetik Okulu‘ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Verilerin Aktarımı:

Dermokozmetik Okulu, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Dermokozmetik Okulu hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Dermokozmetik Okulu, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve Gizlilik Politikasında yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Dermokozmetik Okulu Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Gizlilik Politikamız Çerçevesinde Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Dermokozmetik Okulu(dermokozmetikokulu) çalışmalarını sürdürmek için kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, Dermokozmetik Okulu temsilcileri vb. kanallar yoluyla toplamakta ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.

Gizlilik Politikamız Çerçevesinde Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
    KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için Dermokozmetik Okulu(dermokozmetikokulu) yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine iadeli taahhütlü mektup kullanarak PTT yolu ile gönderebilirsiniz.

Adres: Teşvikiye Mah. Osman F. Seden Sk. Kılıç Han No:6 D:20 Şişli/İstanbul

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Dermokozmetik Okulu, söz konusu talepleri 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Dermokozmetik Okulu’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.


GİZLİLİK POLİTİKAMIZ ÇERÇEVESİNDE ÇEREZ POLİTİKASI


Dermokozmetik Okulu olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, “ https://dermokozmetikokulu.com ” da ziyaretçilere kişisel içerik göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Politakası “Dermokozmetik Okulu Gizlilik Politikası”’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Dermokozmetik Okulu, bu Çerez Politikası’nı Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Dermokozmetik Okulu tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Dermokozmetik Okulu Gizlilik Politikamızı incelemenizi rica ederiz.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb. gibi) ile Dermokozmetik Okulu sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

• Çerezi yerleştiren tarafa göre, birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır. Birinci taraf çerezleri, Dermokozmetik Okulu tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Dermokozmetik Okulu ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.

• Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin siteyi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.

• Kullanım amaçlarına göre, sitede teknik çerezler, doğrulama çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Sitede, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel veriler işlenmemektedir.


Performans Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmemize olanak sağlar. İnternet sitemiz içerisinde yer alan sayfaların ziyaretçi sayılarına ulaşmamıza ve ziyaretçilerimizin internet sitemizin içerisinde hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olurlar. İlgili çerezlerin topladığı tüm bilgiler, toplu olarak/birlikte değerlendirildiğinden kişisel bilgiler içermez, anonimdir. Bu çerezler vasıtasıyla tamamen internet sitemizin daha verimli hale getirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.


İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, ziyaretçilerimizin internet sitemiz üzerinde dil veya bölge seçiminin hatırlanması gibi gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İlgili çerezlerin kullanımına izin vermemeniz halinde, internet sitemiz nezdindeki kişiselleştirilmiş ayarlarınızın kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.


Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.


Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Dermokozmetik Okulu, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Sitede kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Ziyaretçiler, siteyi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür.

Gizlilik Politikası Kapsamında Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler:

Dermokozmetik Okulu, Gizlilik Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, sistemde yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Dermokozmetik Okulu, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika sistemde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.